സമാസം
ഒന്നിലധികം പദങ്ങൾ ചേർത്ത് പുതിയ പദം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ്‌ സമാസം. ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട പദത്തിന്‌ സമസ്തപദം എന്ന് പേർ. ഘടകപദങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ പദത്തെ പൂർവ്വപദം എന്നും രണ്ടാമത്തേതിനെ ഉത്തരപദം എന്നും വിളിക്കും.

തൽപുരുഷൻ
 ഉത്തരപദത്തിന്‌ പ്രാധാന്യം. പൂർവ്വോത്തരപദങ്ങൾ
അസമാനാധികരണത്തിൽ.
  ഉദാ: ആനത്തല

കർമ്മധാരയൻ‍ - ഉത്തരപദത്തിന്‌ പ്രാധാന്യം. പൂർവ്വോത്തരപദങ്ങൾ സമാനാധികരണത്തിൽ.
 ഉദാ: നീലമേഘം – നീലയായ മേഘം
           ദിവ്യപ്രഭ – ദിവ്യമായ പ്രഭ

ദ്വിഗുസമാസം
പൂർ‌വ്വപദം എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 ഉദാ:
  പഞ്ചബാണൻ - അഞ്ചു ബാണം ഉള്ളവൻ.
  ത്രിലോകം - മൂന്ന് ലോകങ്ങളും.
  സപ്തവർണ്ണങ്ങൾ - ഏഴു വർണ്ണങ്ങൾ.
  പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ - അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ.
  പഞ്ചലോഹങ്ങൾ - അഞ്ച് ലോഹങ്ങൾ.

അവ്യയീഭാവൻ 
 നാമത്തോട് നാമമോ അവ്യയമോ ഉപസർഗ്ഗമോ ചേർന്ന് ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.
 ഉദാ:
  അനുദിനം - ദിവസം തോറും.
  സസ്നേഹം - സ്നേഹത്തോട് കൂടി.
  പ്രതിശതം - ഓരോ നൂറിനും

ദ്വന്ദ്വൻ
പൂർ‌വ്വപദത്തിനും ഉത്തരപദത്തിനും തുല്യപ്രാധാന്യം. പൂർവ്വോത്തരപദങ്ങൾ സമാനാധികരണത്തിൽ.
  ഉദാ: അച്ഛനമ്മമാർ

ബഹുവ്രീഹി 
ഇരുപദങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യമില്ല; മറ്റൊന്നിന് പ്രാധാന്യം. പൂർവ്വോത്തരപദങ്ങൾ സമാനാധികരണത്തിൽ.
  ഉദാ :- ചെന്താമരക്കണ്ണൻ

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
LDC 2017-Mission Kerala PSC © 2016. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top