1.രാജ്യാന്തര ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ?

2.പ്രാചീന ഒളിംമ്പിക്സിന്റെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ആദ്യ മേള നടന്ന വർഷം ഏത്?


3.ആധുനിക ഒളിംമ്പിക്സിന്റെ പ്രഥമ മേള നടന്ന വേദി ഏത്?


4.പ്രഥമ ഒളിംമ്പിക്സൽ പങ്കെടുത്ത രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര?


5.പ്രഥമ ഒളിംമ്പിക്സൽ ആകെ നടന്ന മത്സരങ്ങൾ എത്ര?


7.പ്രഥമ ഒളിംമ്പിക്സ് മേളയിൽ കൂടുതൽ മെഡലുകൾ നേടിയ രാജ്യം ഏത്?


8.ഒളിംമ്പിക്സിൽ ഏറ്റവുമധികം മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ രാജ്യം:


9.ഒളിംമ്പിക്സ് ആതിഥേയരായ ആദ്യ ഏഷ്യൻ നഗരം ഏത്?


10.ഒളിംമ്പിക്സ് ഇതുവരെ അരങ്ങേറാത്ത ഭൂഖണ്ഡം ഏത്?


11.ദക്ഷിണാർദ്ധത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ ഒളിംമ്പിക്സ് മേള ഏത്?


12.ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ നടന്ന ഒളിംമ്പിക്സ് മേള?


13.വനിതകൾ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ ഒളിംമ്പിക്സ്?


14.ഒളിംമ്പിക്സ് ഉദ്ഘാടന മാർച്ച് പാസ്റ്റിൽ ആദ്യമെത്തുന്ന രാജ്യം?


15.ആധുനിക ഒളിംമ്പിക്സിന്റെ പിതാവ് ആര്?


16.ഒളിംമ്പിക്സിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നത്തിലെ നീല വളയം ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്?


17.ഒളിംമ്പിക്സ് പതാക രൂപകൽപന ചെയ്തത് ആര് ?


18.ഒളിംമ്പിക്സിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നത്തിലെ ചുവപ്പ് വളയം ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ?


19.ഔദ്യോഗിക ഒളിംമ്പിക്സ് ഗാനത്തിന് ഈണം പകർന്നത് ആര്?


20.ഒളിമ്പിക്സില്‍ ഏറ്റവും കൂടതല്‍ മെഡലുകള്‍ നേടിയ താരം ?


0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
LDC 2017-Mission Kerala PSC © 2016. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top