കോളറ : വിബ്രിയോ കോളറെ

ക്ഷയം : മൈക്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്കുലോസിസ്

കുഷ്ഠം : മൈക്രോബാക്ടീരിയം ലെപ്രെ

ടെറ്റനസ് : ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ടെറ്റനി

ഡിഫ്ത്തീരിയ : കൊറൈൻ ബാക്ടിരിയം ഡിഫ്ത്തീരിയെ

ടൈഫോയിഡ് : സാൽമൊണല്ല ടൈഫി

വില്ലൻ ചുമ : ബോർഡറ്റെല്ല പെർട്ടൂസിസ്

പ്ളേഗ് : യെർസീനിയ പെസ്റ്റിസ്

എലിപ്പനി : ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ഇക്ട്രോഹെമറേജിയ

ഗൊണാറിയ : നിസ്സേറിയ ഗൊണാറിയ

സിഫിലിസ് : ട്രിപ്പൊനിമാ പലീഡിയം

ആന്ത്രാക്സ് : ബാസില്ലസ് അന്ത്രാസിസ്

തൊണ്ടകാറൽ : സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ്

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
LDC 2017-Mission Kerala PSC © 2016. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top