👓സാന്താൾ :-ബീഹാർ, ഒഡീഷ
👓കുക്കി :- മണിപ്പൂർ
👓തോഡ&ബഡഗ :- നീലഗിരി
👓കോൾ :- മധ്യപ്രദേശ്
👓മീന :- രാജസ്ഥാൻ
👓നാഗാ :- നാഗാലാൻഡ്
👓ഒാൻഗോ :- ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ
👓ലൂഷായി :- ത്രിപുര
👓ഊരാളർ :- കേരളം
👓മികിർ :- അസം
👓ജരാവ :- ലിറ്റിൽ ആന്റമാൻ
👓ഖാസി :-അസം,മേഘാലയ
👓ഗാരോ :- മേഘാലയ
👓ഭോട്ടിയ :-ഉത്തർ പ്രദേശ്

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
LDC 2017-Mission Kerala PSC © 2016. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top